Vladimir Ashkenazy

pianist
Born July 6, 1937 in Nizhny Novgorod (Russie).