Vladimir Ashkenazy

conductor
Born July 6, 1937 in Nizhny Novgorod (Russie).